Přesun na obsah

Dnes je 23.3.2023

Svátek má Ivona

SHM Klub Kroměříž


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

SHM Klub Kroměříž, z.s., IČ: 70955107, se sídlem Dolnozahradská 2048, 767 01 Kroměříž (dále jen „SHM“) tímto informuje své současné i bývalé členy a rovněž další osoby, které se účastní akcí SHM nebo využívají jeho služeb, o zásadách a principech zpracování osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "Nařízení").

Pro všechny níže uvedené účely zpracování osobních údajů platí, že:

- správcem osobních údajů je SHM;

- SHM nemá jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů;

- SHM nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci;

- příjemci osobních údajů ve smyslu Nařízení mohou být následující:

  • naši členové, dobrovolníci a externí spolupracovníci, kteří zajišťují konání jednotlivých akcí jako pořadatelé, vedoucí, zdravotníci atd., a to pokud jde o údaje o účastnících těchto akcí
  • poskytovatel dotace (stát nebo územní samosprávný celek), a to pokud jde o seznam účastníků akce, na kterou byla dotace poskytnuta (je-li podmínkou účasti na akci přihlášení)
  • Československá obchodní banka, a. s., u které máme veden účet, a to pokud jde o údaje o platbách členských poplatků, platbách účastnických poplatků za účast na našich akcích apod.
  • soudy či jiné orgány veřejné moci v případě řešení sporů mezi SHM a druhou stranou
  • osoby, které jsou pro nás činné jako zpracovatelé osobních údajů a zpracovávají údaje dle našich pokynů v souvislosti s jednotlivými účely. Těmito zpracovateli jsou poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií a IT podpory, osoby zajišťující rozesílání newsletterů.

Dále jsme povinni zpracovávané osobní údaje předávat orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení nebo orgánům dohledu v případě, že nás o to oprávněně požádají na základě právního předpisu upravujícího jejich činnost.

 

Účely zpracování:

 

1)     Vedení seznamu členů

Jaké osobní údaje se zpracovávají?

Pro účely vedení seznamu členů SHM zpracováváme osobní údaje členů SHM - jméno, příjmení, datum narození, bydliště, druh členství v SHM a poskytnuté kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefon, korespondenční adresa – vždy v tom rozsahu, v jakém je člen SHM poskytl).

Na základě čeho osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje se pro účely vedení seznamu členů zpracovávají na základě uděleného souhlasu.

Po jakou dobu osobní údaje zpracováváme?

Údaje v seznamu členů zpracováváme po dobu trvání členství, nedojde-li předtím k odvolání souhlasu se zpracováním.

Jaká jsou Vaše práva ve vztahu k tomuto zpracování?

Právo odvolat souhlas se zpracováním – souhlas se zpracováním svých údajů v seznamu členů můžete odvolat. Po odvolání souhlasu nebudou Vaše osobní údaje dále zpracovávány v seznamu členů, ovšem pokud nedojde současně k ukončení členství, může zpracovávání Vašich osobních údajů probíhat i nadále z jiných důvodů i bez Vašeho souhlasu – zejména z důvodu plnění povinností SHM vůči členům nebo naopak uplatňování práv SHM vůči členům – viz dále.

Právo na přístup k osobním údajům – máte zejména právo SHM požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou SHM zpracovávány, a pokud zpracovávány jsou, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup můžete SHM požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu osobních údajů - pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, aby je SHM bez zbytečného odkladu opravilo.

Právo na výmaz osobních údajů - pokud SHM Vaše osobní údaje již nepotřebuje pro účely, pro které jsme je zpracovávali, pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat (viz např. dále) nebo pokud zpracování přestane být v souladu s právními předpisy, je SHM povinno je bez zbytečného odkladu vymazat.

Právo na omezení zpracování – v určitých případech stanovených v Nařízení máte právo požadovat, aby ve vztahu k některým Vašim osobním údajům nadále nedocházelo k jejich zpracování – nikoliv však navždy, ale po omezenou dobu.

Právo na přenositelnost údajů – pokud jde o osobní údaje zpracovávané automatizovaně v elektronické databázi, máte právo je od SHM získat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat je jinému správci.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu - zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

2)     Realizace práv a povinností ve vztahu ke členům SHM

Jaké osobní údaje se zpracovávají?

Pro tyto účely může SHM zpracovávat zejména identifikační údaje současných nebo i bývalých členů (jméno, příjmení, datum narození), jejich kontaktní údaje (bydliště, v případě potřeby i e-mailová adresa, telefon nebo korespondenční adresa) a údaje o členství, jeho vzniku, průběhu a zániku, hrazení členských poplatků apod.

Na základě čeho osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje se pro tyto účely zpracovávají na základě oprávněného zájmu SHM. Tímto oprávněným zájmem je především zájem na řádném plnění povinností členů a zájem na splnění povinností SHM vůči členům. Ke zpracování není nutný Váš souhlas, resp. lze jej (až na výjimky) provádět i navzdory nesouhlasu.

Po jakou dobu osobní údaje zpracováváme?

Pro tyto účely může SHM osobní údaje uchovávat po dobu, po kterou je to nezbytné k realizaci práv a povinností ve vztahu k členům, tj. po celou dobu trvání členství a dále po skončení členství minimálně po dobu trvání promlčecí doby případných nároků vyplývajících nebo souvisejících s členstvím a jeho ukončením. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení.

Jaká jsou Vaše práva ve vztahu k tomuto zpracování?

Právo na přístup k osobním údajům – máte zejména právo SHM požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou SHM zpracovávány, a pokud zpracovávány jsou, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup můžete SHM požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu osobních údajů - pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, aby je SHM bez zbytečného odkladu opravilo.

Právo na výmaz osobních údajů - pokud SHM Vaše osobní údaje již nepotřebuje pro účely, pro které jsme je zpracovávali, nebo pokud zpracování přestane být v souladu s právními předpisy, je SHM povinno je bez zbytečného odkladu vymazat.

Právo na omezení zpracování – v určitých případech stanovených v Nařízení máte právo požadovat, aby ve vztahu k některým Vašim osobním údajům nadále nedocházelo k jejich zpracování – nikoliv však navždy, ale po omezenou dobu.

Právo na přenositelnost údajů – pokud jde o osobní údaje zpracovávané automatizovaně v elektronické databázi, máte právo je od SHM získat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat je jinému správci.

Právo vznést námitku proti zpracování – pokud bude Vámi vznesena námitka proti zpracování, je SHM povinno přestat Vaše osobní údaje zpracovávat, pokud pro jejich další zpracování nemá závažné oprávněné důvody, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Vašimi, nebo pokud nejde o zpracování pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu - zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

3)     Zasílání informací o aktivitách a programech SHM

Jaké osobní údaje se zpracovávají?

Pro tyto účely může SHM zpracovávat kontaktní údaje (e-mailová adresa) svých členů současných a bývalých, nebo třetích osob, které se v minulosti zúčastnily akce či programu pořádaného SHM, případně osob, které se přihlásily k odebírání newsletteru.

Na základě čeho osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje členů současných a bývalých, nebo třetích osob, které se v minulosti zúčastnily akce či programu pořádaného SHM, se pro tyto účely zpracovávají na základě oprávněného zájmu SHM. Tímto oprávněným zájmem je poskytnutí informací o aktivitách a nabídkách akcí členům a dalším osobám, které v minulosti již akce SHM využily, a udržení kontaktu s těmito osobami. Ke zpracování není nutný souhlas, ovšem v případě nesouhlasu je SHM povinno toto zpracování ukončit – viz dále. Vyjádření nesouhlasu s dalším zasíláním informací SHM či námitky proti zpracování je možné zaslat na adresu uvedenou v každém newsletteru.

Osobní údaje jiných osob se pro tyto účely zpracovávají na základě uděleného souhlasu.

Jaká jsou Vaše práva ve vztahu k tomuto zpracování?

Právo odvolat souhlas se zpracováním – v případě, že jde o zasílání informací na základě uděleného souhlasu, tento souhlas se zpracováním své e-mailové adresy pro účely zasílání informací můžete odvolat. Po odvolání souhlasu nebudou Vaše osobní údaje dále zpracovávány pro daný účel.

Právo na přístup k osobním údajům – máte zejména právo SHM požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou SHM zpracovávány, a pokud zpracovávány jsou, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup můžete SHM požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu osobních údajů - pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, aby je SHM bez zbytečného odkladu opravilo.

Právo na výmaz osobních údajů - pokud SHM Vaše osobní údaje již nepotřebuje pro účely, pro které jsme je zpracovávali, pokud jste odvolali souhlas se zpracováním, nebo pokud zpracování přestane být v souladu s právními předpisy, je SHM povinno je bez zbytečného odkladu vymazat.

Právo na omezení zpracování – v určitých případech stanovených v Nařízení máte právo požadovat, aby ve vztahu k některým Vašim osobním údajům nadále nedocházelo k jejich zpracování – nikoliv však navždy, ale po omezenou dobu.

Právo vznést námitku proti zpracování – pokud bude Vámi vznesena námitka proti zpracování (pokud odmítnete další zasílání informací), je SHM povinno přestat Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat.

Právo na přenositelnost údajů – pokud jde o osobní údaje zpracovávané na základě uděleného souhlasu automatizovaně v elektronické databázi, máte právo je od SHM získat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat je jinému správci.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu - zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

4)     Účast osob na akcích a programech SHM

Jaké osobní údaje se zpracovávají?

Pro tyto účely může SHM zpracovávat zejména identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo), kontaktní údaje (bydliště, e-mailová adresa, telefon nebo korespondenční adresa), údaje o zdravotním pojištění, kontaktní údaje zákonných zástupců účastníků a dále informace vztahující se k účasti dané osoby na akci, na kterou se přihlásila/které se hodlá zúčastnit (např. identifikace akce, způsob úhrady za účast, včetně platebních informací jako je číslo bankovního účtu, ze kterého byla úhrada provedena apod.). V případě pobytových akcí – zejména dětských táborů a zotavovacích akcí – jsou dále zpracovávány údaje o zdravotním stavu účastníků.

Na základě čeho osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje se pro tyto účely zpracovávají na základě více důvodů. Identifikační údaje, kontaktní údaje a informace vztahující se k účasti na akci se zpracovávají z důvodů nezbytných pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a dále na základě oprávněného zájmu SHM. Tímto oprávněným zájmem je především realizace práv a povinností SHM a ochrana práv SHM v případě sporů s účastníkem. Ke zpracování není nutný Váš souhlas, resp. lze jej (až na výjimky) provádět i navzdory nesouhlasu. Identifikační údaje a údaje o platbách jsou zpracovávány také z důvodu plnění právních povinností SHM v oblasti vedení účetnictví a plnění daňových povinností (především zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů). Údaje o zdravotním stavu jsou zpracovávány na základě oprávněných zájmů SHM, kterým je zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků a řádné péče o ně, a dále jsou zpracovávány také z důvodu plnění právních povinností SHM (především zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti). Zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, resp. pro realizaci účasti dané osoby na akci. V případě, že by zájemce o účast na akci osobní údaje v požadovaném rozsahu neposkytl, není jeho účast na akci možná.

Po jakou dobu osobní údaje zpracováváme?

SHM může osobní údaje v rozsahu, v jakém jsou nutné pro plnění smlouvy, uchovávat po dobu, po kterou je to nezbytné k ochraně práv SHM, tj. po celou dobu trvání účasti dané osoby na akci a dále po skončení akce minimálně po dobu trvání promlčecí doby případných vzájemných nároků účastníka a SHM vyplývajících nebo souvisejících s účastí na akci. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení. V případě zpracování osobních údajů z důvodu plnění právních povinností jsou osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu, po kterou je to uloženo příslušným právním předpisem.

Jaká jsou Vaše práva ve vztahu k tomuto zpracování?

Právo na přístup k osobním údajům – máte zejména právo SHM požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou SHM zpracovávány, a pokud zpracovávány jsou, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup můžete SHM požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu osobních údajů - pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, aby je SHM bez zbytečného odkladu opravilo.

Právo na výmaz osobních údajů - pokud SHM Vaše osobní údaje již nepotřebuje pro účely, pro které jsme je zpracovávali, nebo pokud zpracování přestane být v souladu s právními předpisy, je SHM povinno je bez zbytečného odkladu vymazat.

Právo na omezení zpracování – v určitých případech stanovených v Nařízení máte právo požadovat, aby ve vztahu k některým Vašim osobním údajům nadále nedocházelo k jejich zpracování – nikoliv však navždy, ale po omezenou dobu.

Právo na přenositelnost údajů – pokud jde o osobní údaje zpracovávané automatizovaně v elektronické databázi, máte právo je od SHM získat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat je jinému správci.

Právo vznést námitku proti zpracování – pokud bude Vámi vznesena námitka proti zpracování z důvodu oprávněného zájmu SHM, je SHM povinno přestat Vaše osobní údaje zpracovávat, pokud pro jejich další zpracování nemá závažné oprávněné důvody, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Vašimi, nebo pokud nejde o zpracování pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu - zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

5)     Propagace a dokumentace činnosti SHM

Jaké osobní údaje se zpracovávají?

Pro tyto účely SHM zpracovává fotografie a audiovizuální záznamy ze svých akcí, zachycující účastníky takové akce, přičemž o zpracování osobních údajů jde pouze v případě, že fotografie nebo audiovizuální záznam s ohledem na jejich charakter lze za osobní údaj ve vztahu k fyzické osobě na nich zachycené vůbec považovat.

Na základě čeho osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje se pro tyto účely zpracovávají na základě uděleného souhlasu a dále na základě oprávněného zájmu, kterým je zachycení a uchování naší historie a nebo možnost prokázat tímto způsobe konání akce subjektu, který na její uskutečnění poskytl dotaci.

Po jakou dobu osobní údaje zpracováváme?

SHM má fotografie a audiovizuální záznamy pro tyto účely uloženy po dobu maximálně 50 let od jejich pořízení.

Jaká jsou Vaše práva ve vztahu k tomuto zpracování?

Právo odvolat souhlas se zpracováním – souhlas se zpracováním můžete odvolat. Po odvolání souhlasu nebudou Vaše osobní údaje dále zpracovávány pro daný účel.

Právo na přístup k osobním údajům – máte zejména právo SHM požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou SHM zpracovávány, a pokud zpracovávány jsou, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup můžete SHM požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu osobních údajů - pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, aby je SHM bez zbytečného odkladu opravilo.

Právo na výmaz osobních údajů - pokud SHM Vaše osobní údaje již nepotřebuje pro účely, pro které jsme je zpracovávali, pokud jste odvolali souhlas se zpracováním, nebo pokud zpracování přestane být v souladu s právními předpisy, je SHM povinno je bez zbytečného odkladu vymazat.

Právo na omezení zpracování – v určitých případech stanovených v Nařízení máte právo požadovat, aby ve vztahu k některým Vašim osobním údajům nadále nedocházelo k jejich zpracování – nikoliv však navždy, ale po omezenou dobu.

Právo na přenositelnost údajů – pokud jde o osobní údaje zpracovávané na základě uděleného souhlasu automatizovaně v elektronické databázi, máte právo je od SHM získat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat je jinému správci.

Právo vznést námitku proti zpracování – pokud bude Vámi vznesena námitka proti zpracování z důvodu oprávněného zájmu SHM, je SHM povinno přestat Vaše osobní údaje zpracovávat, pokud pro jejich další zpracování nemá závažné oprávněné důvody, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Vašimi, nebo pokud nejde o zpracování pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu - zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Kalendář

březen 2023

po

út

st

čt

so

ne

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

Zobrazit jiný měsíc